Utbildning i relationell psykoterapi
 
Vad innebär det relationella perspektivet?
 
Det relationella perspektivet är ett förhållningssätt som bygger på tankar om relationers betydelse i både tidigare och nuvarande sammanhang, inklusive den terapeutiska relationen. Relationell psykologi är ett integrerat psykodynamiskt perspektiv men skiljer sig från traditionella psykodynamiska skolor vad gäller teori, praktik och organisation.
 
Teoretiskt bygger relationell psykoterapi på att vi formas i våra relationer. Det är ett bredare perspektiv än den renodlade individualpsykologi som utmärker de flesta andra terapiformer. Affekter och relationer utgör våra huvudsakliga drivkrafter. Det relationella perspektivet står nära modern spädbarnsforskning, anknytnings‐ och affektteori. Den kunskapsteoretiska grunden är dock snarare socialkonstruktivistisk än rent objektivistisk.
 
Stephen Mitchell (1946-2000) var en förgrundsfigur. Vidareutvecklare av teorin är Lewis Aron (1952-2019), Jessica Benjamin, Philip Bromberg (1931-2020), Emmanuel Ghent (1925-2003), Donnel Stern, Joyce Slochower, m.fl.
 
Den praktiska tillämpningen bygger på ett antal antaganden, bland annat: Den tera-peutiska relationen har sin grund i tvåpersonspsykologi, där båda parter bidrar som subjekt i en ömsesidig dialog - en tvåvägsprocess - ett samskapande av mening med bas i socialkonstruktivistiska idéer.
 
Det finns ingen strukturerad organisation i form av en skola eller ett institut kring den relationella terapin, utan kunskapandet bygger på internationellt uppbyggda nätverk. Dessa nätverk för i sin tur teorin och kunskapen vidare. På sikt hoppas jag att ett lokalt nätverk kommer att skapas här i Sverige, och gärna i Göteborg.
 

Handledning

Jag är utbildad handledare i psykoterapi och erbjuder handledning med relationell inriktning, individuellt eller i grupp.
 
Föreläsning

Jag föreläser om relationell psykoterapi: introduktion & idéhistoria.
  
Studiegrupper för psykoterapeuter 

För den som vill lära sig relationell psykoterapi på en mera avancerad nivå kan jag starta en studiegrupp där vi läser och diskuterar klassiska eller färska artiklar ur den relationella kanonen. Upplägget kan t.ex. vara fem tillfällen á 2-3 tim under en termin, för en mindre grupp (< 5-6 pers). Omfattning & kostnader kan diskuteras. Jag har tillgång till lokaler på Linnéstadens Psykoterapi Institut (LPI) på Järntorget.

Vem är jag?

Jag, Tomas Wånge, har under flera år studerat relationell psykoterapi inom det internationella nätverket som heter IARPP (The International Association for Relational Psychonalysis and Psychotherapy)(www.iarpp.net) och deltagit i flera (8 st) av föreningens internationella kongresser. Jag är också styrelse-medlem i den svenska föreningen för relationell psykoterapi: sfrp. (www.sfrp.se)
 
Jag har också skrivit en introduktionsbok på svenska: ”Relationell Psykoterapi – introduktion & idéhistoria” (2019)
(se: Publikationer på nästa sida)